Normativa

L’explotació d’horts urbans ecològics situats en terrenys de domini públic, té la naturalesa jurídica d’ús privatiu de béns de domini públic, conforme estableix l’article 75.2 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, i l’article 85.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Objectius.

Mitjançant la posada a disposició a favor de la “Associació de veïns primer. Moli” de la parcel·la municipal amb destinació a horts urbans ecològics, es pretén fomentar la participació ciutadana en la vida social i cultural de Castelló de la Plana, establint relacions amb el medi natural mitjançant el contacte directe amb l’agricultura ecològica, donant a conéixer aquest sistema de cultiu respectuós amb el medi ambient i afavorint l’autoconsum dels diferents productes.

Obligacions de la “Associació de veïns Primer. Moli”.

Sense perjudici de les facultats d’inspecció i control de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, la “Associació de veïns primer. Moli” es compromet:

– A mantindre en tot moment la parcel·la en perfecte estat de neteja i conservació, respectant els elements que divideixen i separen les subparcel·les quedant totalment prohibida la manipulació de qualsevol d’aquests elements.

– A cultivar la parcel·la municipal conforme als criteris d’agricultura ecològica, quant a la preparació del terreny mitjançant la neteja i condicionament, l’esbrossat, el conreu, la cava, la sembra, la plantació, l’abonat, el control de plagues, el reg i qualssevol altres labors pròpies del cultiu.

– Al lliurament de la parcel·la una vegada finalitze la vigència de l’autorització, en les condicions que se li requerisca per part de l’Ajuntament, amb independència de l’estat en què es troben els productes cultivats en aquesta.

– A obtindre quantes llicències i permisos requerisca l’ús de la parcel·la amb independència de la present autorització.

– La “Associació de veïns 2on. Moli”, vindrà obligada a posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol circumstància que es produïsca en l’ús de la parcel·la municipal, i en general, qualsevol irregularitat que provoque una deterioració d’aquesta., i respondrà de quants desperfectes es produïsquen pel seu abandó, negligència o ús inadequat, venint obligada a reparar pel seu compte els desperfectes ocasionats.

En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’Ajuntament podrà retirar l’autorització corresponent.

– A autoritzar l’ús de les subparcel·les als associats i altres veïns de la zona, conformement a les bases que hauran de comunicar a l’Ajuntament, garantint-se en tot cas la imparcialitat i transparència en el seu atorgament, prioritzant l’ús a les persones que es troben en situació de desocupació.

Obligacions de l’Ajuntament.

L’Ajuntament es compromet a:

– Garantir la connexió i subministrament d’aigua per a la consecució del Projecte d’Hort Urbà Ecològic, mitjançant una connexió a la xarxa general d’aigua de la ciutat.

– A entregar la parcel·la barrada, delimitant la mateixa, i efectuada la parcel·lació interior de la mateixa mitjançant cordes i estaques, de manera que la superfície interior quede distribuïda en parcel·les d’una superfície aproximada de 30 m² . Una d’aquestes subparcel·les es destinarà a zona de depòsit de les restes vegetals que es produïsquen en els horts.

– Realitzar visites periòdiques per a verificar si es compleixen les normes establides respecte a les tècniques de cultiu ecològic, segons indique la legislació vigent, adoptant si escau les mesures necessàries per a suprimir conductes irresponsables o negligents.

Règim d’ús dels horts.-

La “Associació de veïns 2on. Moli”, tramitarà les autoritzacions d’ús de cadascuna de les subparcel·les destinades a Horts Urbans Ecològics, conformement a les següents normes d’utilització:

– Els usuaris hauran de mantindre en tot moment la parcel·la en perfecte estat de neteja i conservació, respectant els elements que divideixen i separen les parcel·les i quedant totalment prohibida la manipulació de qualsevol d’aquests elements.

– Els usuaris hauran de cultivar la terra conforme als criteris d’agricultura ecològica, en totes les fases del cultiu, com és la preparació del terreny mitjançant neteja i condicionament, esbrossat, conreu, cava, sembra, plantació, abonat, control de plagues..etc.

– Els usuaris no podran utilitzar productes fitosanitaris artificials (pesticides/plaguicides artificials) ni fertilitzants o abonaments químics. Només es permetrà l’ús d’abonament d’origen natural o orgànic.

– Queda prohibida la crema de restolls o la incineració de qualsevol altre residu vegetal o no.

– Queda prohibida expressament l’explotació de les parcel·les, no podent arrendar-se les mateixes a terceres persones, ni vendre’s els productes obtinguts, que només seran destinats a l’autoconsum o en el seu cas donació.

– L’activitat agrícola podrà desenvolupar-se de dilluns a diumenge durant tot el període de duració de l’autorització, entre les 7.00 i les 22.00 hores, tenint especial cura a no molestar als veïns entre les 7.00 i les 9.00 hores i les 15.00 i les 17.00 hores.

– Durant el desenvolupament de l’activitat està prohibit deixar les eines fora dels límits de la parcel·la de cultiu, per a evitar que interferisquen en el pas dels vianants. El compromís s’estén a la custòdia de les eines, amb la finalitat d’evitar qualsevol incident que tinguera com a resultat la pèrdua o sostracció d’aquestes, per la qual cosa els usuaris hauran d’emportar-se les mateixes una vegada acabada la jornada.

– Haurà de mantindre’s la parcel·la atesa, cultivada i en perfecte estat, respectant tots els elements que formen part d’aquesta, quedant prohibida la instal·lació de casetes, quioscos, *sombrajos, cadires o bancs excepte autorització expressa per part de l’Associació i prèvia sol·licitud per escrit.

– En el cas que els usuaris no puguen atendre temporalment l’hort (malaltia, vacances..) i delegue les cures en una altra persona, aquesta haurà de presentar si així li és requerida la corresponent autorització signada per l’usuari.

– L’autorització per a explotar els horts urbans ecològics podrà revocar-se per causes derivades de l’incompliment de les normes d’ús sense dret a cap indemnització al seu titular.

– L’autorització a favor dels usuaris de les parcel·les es concedirà en precari, podent ser revocada o modificada en qualsevol moment per causes justificades, derivades del seu incompliment, o per raons de força major degudament acreditades, sense que el seu titular tinga dret a indemnització o cap compensació.

Extinció de l’autorització.-

La present autorització s’extingirà per les següents causes:

– Extinció de la “Associació de veïns primer. Moli”.

-Transcurs del termini d’autorització

– Revocació unilateral per l’Ajuntament de l’autorització

– Mutu acord entre la “Associació de veïns 2on. Moli” i la AAVV del Primer Moli

Desallotjament.

A l’extinció de l’autorització, bé siga per compliment del termini o per qualsevol altra causa, la “Associació de veïns primer. Moli” s’obliga a deixar lliure i a la disposició de l’Ajuntament la parcel·la objecte d’autorització, dins del termini de trenta dies a comptar des de la data de terminació o de la notificació de la resolució, podent l’Ajuntament acordar i executar per sí el llançament sense necessitat de requeriment o cap prevenció quan, transcorregut el termini indicat, la parcel·la i altres instal·lacions no hagen quedat a la lliure disposició de l’Ajuntament.

Règim Jurídic.

La present autorització té caràcter administratiu i la mateixa queda exclosa expressament de l’aplicació integra del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, regulant-se de conformitat amb l’article 184.6 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana per la normativa bàsica aplicable, la qual es troba en els articles 91, 92, 100 i 102 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques i pel Reial decret 137281986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

Emilio Agulleiro

President AAVV 2on Moli

(Extracte conveni Ajuntament Associació)